Environmental Art for Kids / Изкутвото и околната среда

Environmental Art Lesson

Yesterday at the beach here in Bequia we organized an “Environmental Art Lesson” for the many young environmental artists living aboard sailboats.

∼∼∼

Вчера на плажа тук в Бекия организирахме урок по „Изкуство и околната среда“ за малките мореплаватели.

Mira explaining about environmental art Мира обяснява за изкуството и околната среда

Mira explaining about environmental art
Мира обяснява за изкуството и околната среда

Mira: What is Environment?
Kids: The leaves, the trees, the sand, the sea… Everything that is not manmade.
Mira: What is Art?
Kids: Stuff that is manmade. Art is whatever I say art is. Like Andy Warhol, I saw this in Man in Black.
Mira: What is Environmental Art?
Kids: To make stuff with the environment. Like sandcastles.

∼∼∼

Мира: Какво е „околна среда“?

Децата: Листата, дърветата, пяъка, морето…Всичко, което не е направено от човека.

Мира: какво е „изкуство“?

Децата: неща направени от хора. изкуство е каквото аз реша, че е икуство. като Анди Уорхол, видях о във филма мъже в Черно.

Мира: Какво е „изкуство и околна среда“?

Децата: Неща направени с помощта на околната среда. като пясъчните замъци.

.

.

The kids split in two teams of five artists. They had to do an environmental art-project.

The project’s guidelines:

Time frame: 1.5 hrs. Discuss ideas and agree on one idea. Make a plan. How will the final piece look like? Work together. Decide who will do what? Separate the different jobs. Try to make an original artwork, not something that has already been done before. Name your artwork.

∼∼∼

Децата се разделиха на два екипа от по пет артиста. Имаха за задача да направят произведение на изкуството.

Условия за проекта:

Време- 1.5 часа. Обсъдете различни идеи и се спрете на една. направете план за действие. как ще изглежда проекта? Разберете се кой какво ще прави. разделете си задачите. опитайте се да направите оригинално произведение на изкуството, а не нещо, което вече е било направено преди. Озаглавете произведението си.

.

.

Team 1: Carlos s/v Cool Change, Ted and Robert s/v Mill Port II, Oliver and Lukacs s/v Topaz
Project: Happy Island.
They started digging in the sand without much discussions and the initial idea to make a huge sandcastle transformed into a volcanic island with all sorts of cool details. They used sand, seawater, rock and corals and leaves. Great job, boys!

∼∼∼

Екип 1: Карлос от катамарана Cool Change, Тед и Робърт от яхта Mill Port II, Оливър и Лукаш от яхта Topaz

Проект: Щастливият остров

Започнаха да копаят без да обсъждат много-много идеята и проекта. Първоначално смятаха да направят огромен пясъчен замък, който се превърна във вулканичен остров с много интересни детайли. Изполжваха пясък, морска вода, камъни и корали и листа. Браво на момчетата!

Теам 1

Теам 1

Team 2: Julia s/v Cool Change, Nina and Zoe s/v Iza, Kieren s/v Avatar and Maya s/v Fata Morgana

Project: Mayaconda.

They took a really long time debating ideas before agreeing on one. Started making a mermaid, but decided to make it “more original” and ended up making a sea serpent- the Mayaconda. (When the conda is not named Ana, but Maya, that is what happens… )They used sand and seawater and the artist as part of the project. Great job, girls, great job Kieren!

∼∼∼

Екип 2: Юлия от катамарана Cool Change, Нина и Зои от яхта Iza, Киран от катамарана Avatar и Мая от катамарана Фата Моргана

Проект: Маяконда

Отне им доста време да решат какво да правят. Първоначалната идея да напраят русалка се трансформира и сътвориха морска змия, тъй като е по-оригинално. (Когато кондата не се казва Ана, а Мая се получава Маяконда…) Използваха пясък, морска вода и артист като част от проекта. Браво момичета, браво Киран!

Team 2- The Mayaconda

Team 2- The Mayaconda

 

The kids had lots of fun at the beach yesterday!

Децата си изкараха чудесно вчера на плажа.

.

.

 

 

Share

Children’s Christmas Party / Детско Коледно Парти

Sheryl, the owner and manager of the Fig Tree bar&restaurant is also the organizer of the Children’s Reading Club in Bequia, St Vincent& The Grenadines running the program with volunteers,, most often from the cruising community, who come to help local kids to learn how to read and enjoy books every Saturday since 2009. To celebrate Christmas this year, Sheryl invited all the kids form the Reading Club and all the cruising kids to get together at the Fig Tree for a little party. A local artist and writer read a story to the kids and gave them presents. There were free popcorn, pizza, juice and cake for the little ones. A cruising couple from Scotland brought their musical instruments and we listened to the most surreal sound ever heard on the island- Scottish bagpipes, the slow hum of the waves in the background. The entire anchorage rang with Christmas music.

Thank you all who made this possible, for the generosity and love you gave to the kids!♥

∼∼∼

Шерил, собственичката на ресторант Fig Tree в Бекия е също така организаторката на детския клуб за четене. Всяка събота в ресторанта се събират деца и доброволци, предимно крузъри, които помагат на местните деца да се учат да четат. Тази година Шерил организира малко детско парти в ресторанта по случай Коледа. Всички местни и мореплаващи малчуганиа бяха поканени. Една жена-писателка прочете книжка на децата и им раздаде подаръци. Имаше безплатни пуканки, пица, сок и торта за малките. Двойка крузъри от Шотландия си докараха музикалните инструменти и най-сюрреалистичният звук, нечуван досега на острова, се разнесе из целият залив- писъкът на шотландски гайди.

Благодарни сме на всички, които организираха това мероприятие за щедростта и любовта дарени на децата!♥

.

.

.

.

.

.

.

Мая и Джулия

.

.

.

.

Thank you Sheryl!

Thank you Sheryl!

 

Share

Three Mermaids / Трите русалки

Maya, Julia and Celeste. In the water again. Table Rock, Bequia

 

Мая, Джулия и Селест. Отново във водата. Table Rock, Bequia

 

Maya Julia and Celeste, snorkeling

Maya Julia and Celeste, snorkeling

.

.

.

.

Share

Yesterday at the Beach- Вчера на плажа

Maya 11 S/V Fata Morgana, Julia 13, S/V Cool Change (New Zealand), and Celeste 9, S/V Gone Walkabout(New Zealand) spent the yesterday together, much of it in the sea.

 

Мая 11г. от катамаран Фата Моргана, Джулия 13г. катамаран Cool Change от Нова Зеландия и Селест 9г. катамаран Gone Walkabout от Нова Зеландия си прекараха вчерашният ден заедно, по-голямата част от времето във водата.

Julia, Maya and Celeste

 Maya, Julia and Celeste

Maya, Celeste and Julia with a bench

Maya, Celeste and Julia with a bench

.

Just watching the view with friends…

Sunset over Bequia Залез в Бекия

Sunset over Bequia
Залез в Бекия

Share